De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i el seu reglament de desenvolupament, l’informem que
les seves dades personals s’inclouran en un fitxer responsabilitat de FERROCOLAT, SL amb la finalitat de gestionar les comunicacions necessàries, així com realitzar accions de publicitat i prospecció comercial.
Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a la següent
adreça:

FERROCOLAT, S.L.
CAMÍ DE AN LLARG, NAVE 5
07360 – LLOSETA
Illes Balears

FERROCOLAT, S.L. posa en el seu coneixement que aquest missatge està dirigit únicament al seu destinatari i és
CONFIDENCIAL. Si l’ha rebut o ha tingut coneixement del mateix per error l’informem que el seu contingut és
reservat i la seva lectura, còpia i ús, no està autoritzat, per la qual cosa, en aquest cas li preguem ens ho comuniqui per la mateixa via i procedeixi a esborrar-lo de manera immediata. FERROCOLAT, S.L. es reserva el dret d’exercir les accions legals que li corresponguin contra tot tercer que accedeixi de forma il·legítima al contingut d’aquest missatge i al dels fitxers continguts en el mateix.